link mail
Kontakt
linkedIn
Download
Ex


 • ATEX

 • I M1 Ex ia I Ma

 • II2G Ex ia IIA T4 Gb

 • měření tlakových diferencí

 • odolnost proti přetížení

 • robustní provedení

 • bateriové napájení

 • filtrace signálu

 • analogový výstup

DMU-JB - digitální měřič tlaku / manometr - ATEX

Základní technické údaje snímače

Typ přístrojeDMU01DMU1DMU10DMU100DMU1000
Jmenovitý tlakový rozsah100 Pa1 kPa10 kPa100 kPa1000 kPa
Měřící tlakový rozsah±199,9 Pa±1,999 kPa±19,99 kPa±199,9 kPa±1999 kPa
Rozsah analogového výstupu±1,999 V±1,999 V±1,999 V±1,999 V±1,999 V
Maximální přetlak1 kPa10 kPa40 kPa200 kPa2000 kPa
Nedestruktivní tlak(krátkodobě)20 kPa100 kPa100 kPa300 kPa2000 kPa
Chyba nastavenímax. 1% ±2Pamax. 1%max. 1%max. 1%max. 1%
Zobrazení údaje *100.01.00010.00100.01000
Souhlasný tlak pro Pmax. 20 kPamax. 100 kPamax. 1 MPamax. 1 MPamax. 1 MPa
Časová konstanta filtrucca 5s
Provozní teplotní rozsah-20 ÷ +40°C (nekondenzující)
Skladovací teplota-20 ÷ 55°C
KrytíIP 4x
Napájeníbaterie 9V – PANASONIC Extreme Power 6LR61X/1BP
Proudová spotřebamax. 4mA
Životnost bateriemin. 50 hodin provozu
Vnější rozměr145 x 85 x 35 mm
Hmotnost(s baterií)cca 250g
OznačeníI M1 Ex ia I MaII2G Ex ia IIA T4 Gb

* platí pro přístroje cejchované v Pa, resp. kPa
I M1 Ex ia I Ma
II2G Ex ia IIA T4 Gb
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření měřidel u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

 • V prostředí s výbušnou plynnou atmosférou nebo výskytem metanu a/nebo hořlavých prachů je zakázáno vyjímat přístroj DMU z ochranného koženého pouzdra !
 • Krátkým stisknutím tlačítka „ON-OFF“, poz. 5, uvedeme přístroj do chodu. V případě nedostatečného napětí baterie se na displeji objeví nápis „LO BAT“. V této situaci se musí baterie vyměnit, protože by mohlo dojít ke zkreslení měřených výsledků. Po výměně baterie vždy zapneme a vypneme přístroj tlačítkem „ON OFF“. Po krátkém ustálení měřících obvodů je možné v případě potřeby provést nulování údaje. Při přechodu do prostředí s výrazně rozdílnou teplotou je nutno zajistit, aby nedošlo k orosení přístroje a nechat jej teplotně ustálit delší dobu. Po výměně baterie doporučujeme provést nulování vždy. Při zajištění nulového tlakového rozdílu na vstupech – odpojením všech hadic a v prostoru bez výrazného proudění okolního vzduchu - se nulovací rutina spustí krátkým stisknutím tlačítka „NUL“, pozice 6. Tento proces trvá několik sekund a jeho průběh je indikován blikáním všech desetinných teček. Nikdy nespouštějte nulování během měření!
 • Pokud potřebujete zapnout časovou filtraci měřeného signálu, musíte při vypnutém přístroji přidržet stisknuté tlačítko „NUL“ a zapnout přístroj stiskem tlačítka „ON-OFF“. Funkce filtru je signalizována blikáním dvojtečky mezi druhou a třetí číslicí na displeji. Zrušení této funkce se provede opětovným vypnutím a zapnutím přístroje bez přidržení tlačítka „NUL“. Časová konstanta filtru je pevně nastavena a nelze ji měnit.
 • Při měření na rozsahu 100Pa doporučujeme měřit při definované poloze měřidla, ve které bylo provedeno nulování, aby byla eliminována chyba polohou, která může dosáhnout až 1% ze jmenovitého rozsahu. U vyšších rozsahů je tato chyba zanedbatelná.
 • Před připojením měřiče do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřené médium nenapadá použité materiály, tj. křemík, dural, mosaz, plastickou hmotu polyetherimid a fluorsilikonové těsnění. Tomuto požadavku vyhovuje bez problémů vzduch, dusík ap. Zamezte vniknutí kapaliny do měřicího systému přístroje ! V opačném případě sice nehrozí okamžité zničení, avšak v důsledku působení kapilárních sil je zejména měření nízkých tlaků pomalé, zkreslené a vykazující značné hystereze. Pokud dojde k vniknutí kapaliny do měřicího vstupu, nedopusťte, aby došlo k jejímu zamrznutí uvnitř měřicího systému ! Nechejte přístroj za normální teploty několik dnů vysušit nebo jej zašlete výrobci k opravě. V žádném případě se nesnažte tlakový vstup vyčistit pomocí drátku nebo jiného ostrého předmětu ! Hrozí zničení měřící membrány !
 • Rovněž je nutno prověřit, aby tlakový rozsah přístroje uvedený na štítku, poz.4, odpovídal měřenému tlaku. Při tlakovém přetížení přístroje do hodnoty Maximální přetlak, uvedené v tabulce Technických údajů, zaručuje výrobce zachování přesnosti měření. Při překročení této úrovně až do hodnoty Nedestr. tlak zaručuje výrobce, že nedojde k destrukci měřícího čidla, avšak doporučuje provést kontrolní kalibraci.
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |